EmailTwitterFacebookLinkedIn

Menu

Assistent kostuumproductie (opera)

Scroll below to read this vacancy in English

 

Nationale Opera & Ballet is op zoek naar een:

ASSISTENT KOSTUUMPRODUCTIE (Nationale Opera)
(38 uur per week)

Over ons
Nationale Opera & Ballet is een van de grootste Nederlandse culturele organisaties en bevindt zich in hartje Amsterdam. Bij ons ontstaat de magie op het podium. Met ruim 600 collega’s van 30 nationaliteiten werken we elke dag samen om opera- en balletproducties neer te zetten. Elk detail telt en daarom hechten we waarde aan vakmanschap in elk onderdeel van onze organisatie.
Wil jij hieraan bijdragen?

Over de functie
De kostuumafdeling van De Nationale Opera heeft ongeveer veertig medewerkers in dienst, in uiteenlopende functies, zoals coupeur, hoedenmaker/plastisch vormgever, inkoper en kleder.
Het productieteam bestaat uit vier assistenten kostuumproductie en een coördinator.
Als assistent kostuumproductie coördineer je het kostuumproductieproces van de aan jou toegewezen opera’s. Je onderhoudt een nauw contact met de kostuumontwerper, de directeur, coördinator kostuumproductie en de hoofden van de ateliers. Per jaar begeleid je circa vier operaproducties van a tot z. Meestal volgen deze producties elkaar op, soms spelen er meerdere in dezelfde periode, maar altijd vinden er tegelijkertijd werkzaamheden aan meerdere producties plaats. Dat maakt dat het werk pieken en dalen kent. De pieken kunnen hectisch zijn, maar dat maakt het werk interessant.

Je zorgt voor:
•    het overdragen van informatie over ontwerpen en eventuele later aangebrachte aanpassingen aan de ateliers;
•    signaleren van knelpunten in de productievoortgang en aanbrengen van oplossingen;
•    het bewaken van overeengekomen artistieke, technische en financiële uitgangspunten;
•    begeleiden repetitie periode;
•    het opstellen van kostuumlijsten, werkboeken en het zorgdragen voor een correcte archivering.

Wie wij zoeken
Wij zoeken een prettige collega die zich enerzijds goed aan kan passen aan de manier van werken van de verschillende ontwerpers en anderzijds standvastig is als het erop aankomt om het productieproces en het budget te bewaken. Door je artistieke inzicht en je kennis van het vervaardigen van theaterkostuums ben je zowel voor de ontwerper als de hoofden van het atelier een goede gesprekspartner. Je hebt minimaal twee jaar ervaring als assistent kostuumproductie, waaronder buitenlandse ervaring in een vergelijkbare functie bij een producerend gezelschap. Je beschikt over een relevante opleiding op HBO niveau en textiel- en warenkennis (Detex).
De Nationale Opera werkt met internationale artistieke teams. Goede beheersing van de Engelse en bij voorkeur ook Duitse taal is een must. Je bent flexibel, ook in je stijl van communiceren, laat je niet snel gek maken en zorgt voor rust in de Kostuumafdeling door je uitstekende organisatorische kwaliteiten.

Wat wij bieden
•    Een functie waarin je de kans krijgt om met gevestigde en aanstormende ontwerpers te werken en fantastische vakmensen die het onmogelijke mogelijk weten te maken;
•    een salaris dat, afhankelijk van kennis en ervaring, minimaal € 2.610 tot maximaal € 3.690 per maand bedraagt en 8% vakantiegeld;
•    jaarcontract;
•    30 vakantiedagen én 5 ATV dagen;
•    een pensioenregeling, bijdrage in reiskosten en wat leuke extra’s zoals de mogelijkheid om voorstellingen te bezoeken.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Hildegard Joris, coördinator kostuumproducties opera: h.joris@operaballet.nl

Enthousiast geworden?
Solliciteer dan met een motivatiebrief en CV voor 1 september 2021.

Nationale Opera & Ballet streeft naar een diverse en inclusie organisatie. Vacatures staan open voor iedereen, ongeacht culturele en/of sociale achtergrond.

-------------------------------------------------------------------------

Dutch National Opera & Ballet is looking for a:

 

COSTUME SUPERVISOR (Dutch National Opera)
(38 hours per week)

About us
Dutch National Opera & Ballet is one of The Netherlands’ largest cultural organisations and is located in the heart of Amsterdam. In our theatre, magic is created on stage. Together with over 600 colleagues representing 30 nationalities, we work every day on various productions for opera and ballet. Every detail counts, which is why we value the concept of craftsmanship throughout the entire organisation. Would you like to have an active part in this?

About the job
The costume department at the Dutch National Opera employs approximately forty people in various functions, including cutters/tailors, milliners/costume props makers, buyers and dressers. The production team comprises four costume supervisors and a coordinator.

As a costume supervisor, you coordinate the costume production process for the operas assigned to you. You maintain close contacts with the costume designer, director, costume production coordinator and the heads of the workshops. Each year, you supervise approximately four opera productions from A to Z. These productions are usually consecutive - sometimes they overlap - but you will always work on multiple productions simultaneously. This creates peaks and dips in the work tempo. The peaks can be hectic but that’s what makes the job interesting.

You will be responsible for:
•    transferring information to the workshops about designs and any subsequently made modifications;
•    detecting bottlenecks in the production process and implementing solutions;
•    monitoring agreed-upon artistic, technical and financial principles;
•    supervising the rehearsal period; creating costume lists, costume bibles, and maintaining a complete and accurate archive.

We are looking for
We are seeking a congenial colleague who adapts well to the working methods of the various designers and who can also be firm when it comes to monitoring the production processes and budget. Your artistic insights and expertise with respect to creating theatrical costumes will make you an effective colleague and partner for the heads of the workshops and the designer. You have at least two years of experience as a costume supervisor, including experience abroad in a similar position in a theatre with a costume department. You have relevant higher professional education and knowledge of textiles and fabrics.

The National Opera works with international artistic teams. A good command of the English language and preferably also the German language is vital. You are flexible, stress-resilient, a good communicator, and your excellent organisational qualities contribute to a pleasant work atmosphere in the Costume Department.

What we offer
•    a position which will give you the opportunity to work with established and upcoming designers, and with amazing craftsmen who can make the impossible possible;
•    a salary which, depending on experience and expertise, amounts to between € 2,610 and € 3,690 per month, plus 8% holiday allowance;
•    an initial one-year contract; 30 holiday days and 5 ATV (shorter working hours) days;
•    a pension scheme, contribution to travel costs and some nice extras such as the possibility of attending performances.

For further information about the role, please contact Hildegard Joris, costume production coordinator for the opera: h.joris@operaballet.nl

Piqued your interest?
Please apply by sending us a letter of motivation and a resume before 1 September 2021.

Dutch National Opera & Ballet embraces diversity and inclusiveness. Vacancies are open to everyone, regardless of cultural and/or social background.

 

Actions